Natural Revenuein käyttöehdot

LUETHAN KOKO SOPIMUKSEN LÄPI

SUOSITTELEMME, ETTÄ TULOSTAT ITSELLESI KOPION TÄSTÄ DOKUMENTISTA.
TÄMÄ DOKUMENTTI ON LAILLINEN SOPIMUS SINUN JA Natural Revenuein VÄLILLÄ.
REKISTERÖITYMÄLLÄ ALUSTAAMME HYVÄKSYT TÄSSÄ SOPIMUKSESSA LUKEMASI KÄYTTÖEHDOT JA LAILLISEN VASTUUSI PITÄÄ NIISTÄ KIINNI.

ENSIMMÄINEN -TAUSTATIEDOT
I. -500Cosmetics omistaa ja hallinnoi Natural Revenue -ohjelmaa ja sitä vastaavaa järjestelmää, joka on käytettävissä osoitetulla nettisivulla.

II. - Verkkovastaava on verkkosivun/-sivujen laillinen omistaja eikä harjoita minkäänlaisia laittomia toimia, jotka olisivat (tai ei) liitoksissa suorasti tai epäsuorasti sivuston/sivustojen sisältöön. Lisäksi hän on kiinnostunut Natural Revenue -ohjelmiston jakelusta näillä sivuilla seuraavien, tämän asiakirjan lausekkeiden yksityiskohtaisten ehtojen mukaisesti.

Molemmat osapuolet, jotka ovat tasapuolisesti edustetut, tunnustavat täyden kyvykkyyden valtuuttaa tämä sopimus.

Yllämainitun mukaan osapuolet suostuvat valtuuttamaan tämän ohjelmiston jakelusopimuksen ja sitoutumaan sen seuraaviin sopimusehtoihin.

TOINEN – SOPIMUKSEN TAVOITE
Tämän sopimuksen ja siinä määrätyin edellytyksin Natural Revenue valtuuttaa verkkovastaavan osallistumaan Natural Revenue -ohjelmaan ja muuttamaan siten verkkosivujaan yllä mainituilla tiedoilla sisällyttämällä niihin tarvittavat aineistot, jotta käyttäjät voivat muodostaa yhteyden Natural Revenuen sisältöön.

Natural Revenue tarjoaa tarvittavat aineistot ja ohjelmiston, kun tämän sopimuksen ehdot on hyväksytty.


KOLMAS – SOPIMINEN JA PURKAMINEN
Tämä sopimus astuu voimaan ehtojen hyväksymisen hetkellä.

Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen milloin tahansa, mutta asiasta tulee ilmoittaa vähintään 15 päivän etukäteen. Osapuolet julistavat, että määräaika on riittävä sekä kohtuullinen jommankumman osapuolen mahdolliselle yksipuoliselle irtisanomiselle.

Jokaisen osapuolen toimivaltuudet irtisanoa sopimus yksipuolisesti edellyttää irtisanomisvaltuutusta ja vastaavia oikeudellisia toimia, jos sopimusrikkomus on ristiriidassa.

NELJÄS - MAKSUT
Edellyttäen, että tässä asiakirjassa esitetyt ehdot ja edellytykset täyttyvät, Natural Revenue sitoutuu maksamaan verkkovastaavalle sovitut summat.

Ohjelmatiedot: Pay per Sale-ohjelma

Natural Revenue -järjestelmä lähettää sähköisen ja yksityiskohtaisen yhteenvedon siitä, mitä verkkovastaavalle tullaan maksamaan, ennen pankkisiirron tai PayPal-maksun suorittamista, verkkovastaavan valinnan mukaan. Mitään summaa, mikä ei tule Natural Revenue -tietokonejärjestelmästä ei makseta.
On nimenomaisesti sovittu, että ellei sopimusta olla purettu, alle 100 euron summia ei makseta. Näin ollen, jos tämän lausekkeen määräysten mukaisesti lasketun maksusumman määrä ei saavuta mainittua vähimmäismäärää, sitä ei makseta kyseisessä kuukaudessa, vaan seuraavan kuukauden aikana, kunhan kertynyt summa ylittää vähimmäismäärän.

VIIDES – LAILLINEN KÄYTTÖ
Verkkovastaava on Natural Revenuein valtuuttama suorittamaan lainmukaista ja oikeudenmukaista palvelumainontaa, jota se pitää tarkoituksenmukaisena ja nimenomaisesti sitoutuu mainostamaan tavalla, jota ei voida millään tavalla mitata laittomaksi tai epäoikeudenmukaiseksi. Verkkovastaava sitoutuu erityisesti noudattamaan kaikissa menettelytavoissaan ANTISPAM- ja ANTI-CROSS-POSTING -sääntöjä sekä olemaan rikkomatta lain 18 U.S.C. osaa 2257.

Verkkovastaava sitoutuu ylläpitämään omilla kustannuksillaan omia verkkosivujaan sekä säilyttämään sen verkkosivuston hyvän kuvan ja sisällön, jossa ohjelmisto on käytössä. Erityisesti hän sitoutuu olemaan sisällyttämättä mainontaa tai sallimatta pääsyn verkkosivuilleen viittaamalla sivuihin, joissa on lapsipornografiaan tai muuhun rikollisuuteen liittyvää sisältöä tai jotka eivät ole sallittuja lain mukaan, erityisesti Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin jäsenmaiden lainsäädännön mukaisesti. Verkkovastaava sitoutuu olemaan käyttämättä sanoja, termejä tai ilmauksia, jotka saattaisivat johtaa kuluttajaa harhaan palvelun sisällöstä tai maksuttomasta käytöstä. Erityisesti sellaisten termien käyttö, kuten ”ala-aste”, ”alaikäinen”, ”hyväksikäyttö”, ”kolmetoistavuotias”, ”koulu”, ”kuusitoistavuotias”, ”lapset”, ”lapsi”, ”lolita”, ”lolita-nuori”, ”lolitat”, ”murrosikä”, ”murrosikäinen”, ”neljätoistavuotias”, ”nuori”, ”nuori koulupoika”, ”nuori koulutyttö”, ”nuori lapsi”, ”nuori poika”, ”nuori teini”, ”nuori tyttö”, ”nymfetti”, ”päiväkoti”, ”pedofiili”, ”pedofilia”, ”seitsämäntoistavuotias”, ”tarhalapsi”, ”teini”, ”tytöt”, ”vauva” ja ”viisitoistavuotias” on kiellettyä. Tämä lista on vain esimerkillinen ja sitä voidaan muuttaa milloin tahansa.

Verkkovastaava lupaa olla sisällyttämättä näihin sivustoihin minkäänlaista eroottista aineistoa, joka olisi puuttunut alaikäisiin sen luomisen aikana, samoin kuin muuta aineistoa, jota Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädännössä kielletään. Samoin verkkovastaava lupaa olla mainitsematta tai luomatta linkkejä muihin sivuihin, jotka sisältävät tällaista kiellettyä sisältöä.

Verkkovastaava ottaa täyden vastuun mainonnasta ja sisällöstä, joka on alttiina näille tiedoille verkkosivuillaan ja korvausvastuun Natural Revenueille aiheutuneista suorista vahingoista tai toisella verkkosivuilla julkaistun verkkovastaavan omistaman sisällön tai linkkien perusteella, jota sekä hallitus että kolmannet osapuolet ovat vaatineet.

Mikäli tämän lausekkeen säännöksiä ei noudateta, Natural Revenue irtisanoo sopimuksen kyseisellä hetkellä ilman siviili- ja rikosoikeudellisia toimia, jotka saattavat ilmetä.

Verkkovastaavan on noudatettava kussakin maassa voimassa olevia käytännesääntöjä, ja näiden puuttuessa on varmistettava, ettei toiminta loukkaa lakisäännöksiä eikä se ole lain vastaista.

KUUDES – TUOTEMERKKIEN SAATAVUUS
Verkkovastaava sitoutuu olemaan myöntämättä, luovuttamatta, lisensoimatta tai jakelematta Natural Revenueiin ja sen ohjelmaan liittyviä tuotemerkkejä, tuotenimiä muutoin kuin noudattamalla tarkasti tämän asiakirjan säännöksiä.

SEITSEMÄS –HENKILÖKOHTAISET TIEDOT
Verkkovastaava valtuuttaa sisällyttämään tiedot, jotka tarvittaessa toimii Natural Revenuein tietokantana tämän sopimuksen määräysten noudattamiseksi ja maksujen tehokkuuden varmistamiseksi sekä yrityksen sisäisten kaupallisten markkinointikampanjoiden lähettämiseksi ja tietojen välittymiseksi nykyisen sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Verkkovastaava voi milloin tahansa ilmoittaa, ettei halua vastaanottaa lisätietoja.

Natural Revenue lupaa olla luovuttamatta tietoja kolmansille osapuolille tai käyttämään tai jakamaan niitä muuhun kuin edellisessä kappaleessa mainittuun tarkoitukseen. Verkkovastaava voi milloin tahansa käyttää täytäntöönpanolainsäädännössä tunnustettuja oikeuksia ja pyytää tietojen muuttamista tai poistamista Natural Revenuen jäsenalueelta. Kaikki edellä mainitut, paitsi toimivaltaisen hallintoviranomaisen oikeudellinen tai kirjallinen määräys ovat täsmällisiä.

KAHDEKSAS- SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Edellä olevissa lausekkeissa kuvattujen velvoitteiden rikkominen aiheuttaa tämän sopimuksen päättymisen. Osapuolet ilmoittavat tältä osin, että kaikki velvoitteet ovat välttämättömiä, ja siksi niiden noudattamatta jättäminen oikeuttaa toisen osapuolen irtisanomaan sopimuksen. Pikapäätöslauselmassa edellytetään verkkovastaavan rikkomusta.

Verkkovastaavan pitää välittömästi poistaa mainituilta sivuilta kuvakkeet, linkit ja viittaukset Natural Revenueiin, mikäli Natural Revenue näin vaatii.

Kaikki tämän sopimuksen määräysten rikkomisesta aiheutuneet oikeudelliset ja muut oikeudenkäyntikulut maksaa sopimusta laiminlyönyt osapuoli, mukaan lukien asianajopalkkiot ja muut kulut.

YHDEKSÄS – MAKSAMATTOMAT VELAT
Osapuolten on maksettava maksamattomat velat ilman tarvetta kuulusteluille, oikeudelliselle hallinnalle tai minkäänlaiselle tuomioistuinten ulkopuoliselle hallinnalle, kun ilmenee jokin tapaus, joka voidaan katsoa tämän sopimuksen vastaiseksi. Vastaavasti laiminlyönti sellaisissa toimissa, jotka olisi toteutettava tämän sopimuksen mukaisesti, johtaa edellisessä lauseessa mainittuun tilanteeseen ja osapuolet sopivat maksamattomien velkojen maksuista. Tämä ei ole tarpeen jälkimmäisessä tapauksessa, mikäli jokin tämän lausekkeen ensimmäisen lauseen mukaisista menettelyistä on olemassa.

KYMMENES – SOVITTELU JA SOVITTELULAKI
Kaikki tämän sopimuksen tai sen yhteydessä syntyneet kiistat ratkaistaan kansainvälisen kauppakamarin välitystuomioistuimen sovittelusääntöjen mukaan kamarin valitseman sovittelijan kanssa.

Sovittelunmenetelmään sovelletaan EU:n lainsäädännön mukaisia lakeja ja kommunikointikielenä toimii espanjankieli.

YHDESTOISTA – YKSIPUOLINEN MUUTOS
500Cosmetics on valtuutettu yksinoikeudella muuttamaan tätä sopimusta. Tällaisessa tapauksessa ilmoitus muutoksesta lähetetään verkkovastaavalle, ja muutos tulee voimaan 10 päivän jälkeen ilmoituksen lähettämisestä, mikäli verkkovastaava ei ole ilmoittanut vastustavansa sitä. Käyttöjärjestelmän käytön aloittaminen katsotaan hyväksytyksi, mikäli verkkovastaava ei ole vastustanut muutoksia 10 päivän määräajan aikana.

KAHDESTOISTA - VEROT
Verkkovastaava pitää Natural Revenuein korvausvapaana kaikista mahdollisista korvausvaatimuksista, joita osallistumisen aikana saattaa aiheutua. Verkkovastaavan pitää huolehtia myös kaikista veroista (maksut, tullit yms.), joita syntyy operatiivisen tapahtuman yhteydessä, sekä vastata verkkovastaavan palvelujen tarjoamisesta.

KOLMASTOISTA - ILMOITUKSET
Kaikki tätä sopimuksen ilmoitukset ovat asianmukaisesti tehtyjä, kun ne ovat tehty sähköpostilla ja lähetetty virallisista tiedoista löytyvään osoitteeseen, päivätty ja rekisteröity kaikkien osapuolten läsnä ollessa.

Todisteeksi tämän asiakirjan sisällöstä, osapuolet ovat antaneet lupauksen aikomuksistaan ja halustaan sitoutua toimeksiantoon.