Användare:
Lösenord:
Skype Me™!

Juridiska villkor

VÄNLIGEN LÄS HELA KONTRAKTET.

VI REKOMMENDERAR ATT NI SKRIVER UT DETTA DOKUMENT FÖR ERT FÖRFOGANDE.

DETTA ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN ER OCH NaturalRevenue.com (NATURAL LOGISTICS)

NÄR NI SKICKAR DENNA ANSÖKAN ONLINE SÅ ACCEPTERAR NI ATT NI HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DE JURIDISKA VILLKOREN FÖR DENNA ÖVERENSKOMMELSE OCH ATT NI ÄR JURIDISKT ANSVARIG FÖR ALLA DE TERMER OCH VILLKOR SOM NÄMNS.


FÖRSTA.- UNDERLAG.
I.- NATURAL LOGISTICS är ägare och administratör för domänen NaturalRevenue.com och för tjänsterna som finns tillgängliga genom den nämnda hemsidan på Internet.
II.- Webmastern är den legitima innehavaren av sidan/sidorna och att det på dessa inte förekommer någon brottslig verksamhet, eller att det kan kopplas till eller har samröre med några av dennes sidor, och att denne är intresserad av att distribuering av sidorna från NaturalRevenue.com, samt godkännande av följande detaljerade villkor i detta dokument.
Båda parter, i den representation som de ger, har all rätt att tillgå detta kontrakt.
Med medgivande av det innan nämna, går parterna med på att tillgå följande kontrakt för distribueringen av software, och obligatoriskt hålla sig till dess innehåll, så som står i följande klausuler.

ANDRA.- KONTRAKTETS SYFTE.
Genom följande avtal och genom de etablerade villkoren så legitimerar NaturalRevenue.com webmastern att gå med i programmet NaturalRevenue och därmed att modifiera de webbsidor som denne innehar, efter granskning, med syfte att inkludera det nödvändiga materialet för att kunder ska kunna få tillgång till innehållet från NaturalRevenue.com. De beståndsdelar, så som nödvändig software ges ut av NaturalRevenue.com när villkoren i detta kontrakt är godkända.

TREDJE.- INKLUDERING OCH UPPSÄGNING.
Detta kontrakt börjar gälla i samma stund som villkoren i kontraktet accepteras.
Parterna kan lösa kontraktet när som helst och genom att meddela detta 15 dagar innan. Parterna deklarerar att detta läge är tillräckligt och att en eventuell uppsägning kan göras unilateralt från båda parter. Möjligheterna för båda parter att unilateralt säga upp kontraktet är helt utan påföljder när grunden är att man inte följt avtalet och därmed tillkommer inga juridiska påföljder för att inte har följt kontraktet.

FJÄRDE.- BETALNINGAR.
Alltid när man följer villkoren och detaljerade förutsättningar i detta dokument, så lovar NaturalRevenue.com att tillgodose webmastern med det rätta beloppet.

Detaljer för programmet: Pay per Sale Program.
Systemet med NaturalRevenue.com fungerar så att det ges en detaljerad sammanfattning av vad som skall betalas till Webmastern där det bör göras en banköverföring eller en överföring via alternativet Paypal till Webmastern. Inget belopp ges ut som inte kommer från datasystemet för NaturalRevenue.com
Uttryckligen avtalas, om inte avtalet är upplöst, att  ingen uppgörelse kommer att göras för belopp som understiger 100 €. Således, om beloppet, som beräknats enligt bestämmelserna i denna artikel, inte uppnår det lägsta beloppet betalas det inte uti den månaden, det betalas istället i enlighet med motsvarande belopp den följande månaden, förutsatt att det då överstiger det lägsta beloppet.

FEMTE.- LEGAL ANVÄNDNING.
Webbansvarig har rätten från NaturalRevenue.com att annonsera ut tjänsten på det rättsliga och lagliga sätt denne finner lämpligt, men uttryckligen samtycker vi inte till att annonsera på ett sätt som på något sätt kan betraktas som till exempel otillåtet eller olagligt, vilket ska förstås som det som ingår i någon av de regler som kan tillämpas. I synnerhet samtycker Webmastern att respektera alla villkor rörande vår ANTISPAM och ANTI-CROSS-POSTING policy och inte kränka lag 18 U.S.C . kapitel 2257.
Webbansvarig är skyldig att upprätthålla, på egen bekostnad, de sidor som den ansvarar för, så som att vårda imagen och innehållet i denna, och den webbsida där programvaran är tillgänglig. Speciellt accepteras inte inkluderandet av reklam eller att ge tillträde från sin webbplats eller hänvisa till sidor med innehåll som rör barnpornografi eller annan brottslig verksamhet som inte är tillåtet enligt lag, särskilt i enlighet med lagstiftningen i USA och EU-länderna. Webbansvarig förbinder sig att inte använda ord, termer eller uttryck som kan förvirra konsumenterna om innehållet i tjänsten eller angående dess icke kostnadsfria egenskap. Speciellt förbjudet är användningen av termer som "minderårig", "Lolita", " unga flickor", "pedofil", "våldtäckt", "barn", child, children, elementary, fifteen, fourteen, high, school, infant, juvenile, kid, kiddy, kindergarten, little boy, little girl, lolita, lolita-teen, minor, nymphet, pedophile, preteen, puberty, pubescent, seventeen, sixteen, thirteen, underage, young boy, young child, young girl, young school boy, young school girl, young teen. Denna lista är endast exempel och kan ändras när som helst.
Webbansvarig förbinder sig att inte inrätta i dessa sidor någon form av erotiskt material där barn varit inblandade under något skeende av skapandet, och annat material som anses förbjudet enligt lagarna i USA och länder i Europeiska Unionen. Likaså stöder Webmaster att inte hänvisa till eller tillhandahålla länkar till andra sidor som utgör sådant förbjudet innehåll.
Webbansvarig tar fullt ansvar för reklam och det innehåll som visas på de webbsidor som denne innehar, och lovar att kompensera NaturalRevenue.com för skador som denne åsamkar, antingen direkt eller på grund av vilket ansvar som helst som krävs av samhället och av tredje part, på grund av det innehåll som visas, länkas till eller annonseras på sidor som ägs av Webmastern.
Vid överträdelse av bestämmelserna i denna klausul kan NaturalRevenue.com säga upp avtalet vid den tidpunkten, utan att utöva eventuella civil- och straffrättsliga åtgärder som skulle kunna tillämpas. Webbansvarig skall följa uppförandekoderna som råder i varje land och inte frångå dessa samt måste denne vara säker på att inte bryta mot lagar som kan betraktas som isolerade aktioner mot lagen.

SJÄTTE.- ICKE TILLGÅNG TILL VARUMÄRKEN.
Webbansvarig samtycker till att inte överlåta, utarrendera, licensera, eller göra någon annan handling som innebär distribution av produkter, varumärken eller logotyper tillhörande NaturalRevenue.com som inte är strikt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta dokument.

SJUNDE.- PERSONLIGA UPPGIFTER.
Webmastern ger tillstånd att ta med uppgifter som, vid behov, används för att skapa en databas på NaturalRevenue.com och behandlas i enlighet med det, för syftet att följa detta avtal och göra utbetalningar och erbjuda handelsfrämjande åtgärder och interna erbjudanden till dig med information av intresse gällande det nuvarande serviceavtalet. När som helst kan webbansvarig uttrycka sin åsikt om att inte få någon ytterligare information.
NaturalRevenue.com accepterar att inte ägna sig åt någon försäljning eller överföring av dessa till tredje part eller att använda eller bearbeta data med ett annat syfte än de som beskrivs i föregående stycke. När som helst kan Webmaster utöva de rättigheter som erkänns i tillämpningen av lagstiftningen och söka ändring, rådgivning eller upphävande av sådan information som finns på medlemssidorna på NaturalRevenue.com. Allt ovanstående gäller utom i fall av domstolstämning eller annan skriftlig order från den behöriga administrativa myndigheten.

ÅTTONDE- UPPHÄVANDE AV KONTRAKT.
Anledning till uppsägning av detta kontrakt finns om åsidosättande av någon förpliktelse som beskrivs i föregående meningar förekommer. Parterna klarlägger att alla åtaganden är nödvändiga och därför innebär brist på överensstämmelse med någon av dem att den andra parten ges rätt att häva avtalet. Det anges uttryckligen vad som är villkoren vid alla överträdelser från Webmastern.
Webbansvarig skall omedelbart avlägsna bilder, länkar eller annan hänvisning till NaturalRevenue.com som kan finnas på sidan, det är ett krav från NaturalRevenue.com. Alla rättsliga och utomrättsliga kostnader som orsakas av brott mot villkoren i detta avtal skall betalas av den felande parten, inklusive advokatkostnader och andra kostnader.

NIONDE: AUTOMATISK STRAFFRÄNTA.
Parterna förorsakar straffränta som en rättighet, utan behov av förhör, rättslig hantering, domstol av något slag, för en enda av någon handling som kan tolkas som motsatsen till det som sägs i detta kontrakt. Likaså utelämnande av något slag av utförandet av handlingar som bör utföras enligt föreskrifterna i detta avtal innebär, i detta fall liksom i de tidigare tillfällena, att parterna orsakar straffränta. Inte heller är det nödvändigt i detta andra fall att det sker genom någon domstol, enligt den första raden i stycket i denna klausul.

TIONDE.- SKILJENÄMND OCH GÄLLANDE LAG.
Alla tvister som uppstår ur detta avtal eller i samband med skall avgöras enligt reglerna om skiljeförfarande i Internationella handelskammaren av en enda skiljedomare som utses av avdelningen.
Skiljeförfarandet skall regleras enligt den lag som tillämpas inom EU och därför är den spanska språket för kommunikation.  

ELFTE.- UNILATERAL MODIFIKATION.
NATURAL LOGISTICS har rätt att ensidigt ändra detta avtal. För att göra detta, meddelar de webmastern angående att ändringen ska träda i kraft efter 10 kalenderdagar efter anmälan om ändringen av innehållet om inte denne meddelar att han/hon motsätter sig det. Det betraktas som godkänt att fortsätta använda  programmet och dess software innan dessa 10 har gått ut.

TOLFTE.- SKATT.
Webbansvarig ska hålla sig till alla krav som kan bli följden av deras deltagande i NaturalRevenue.com. Denne måste också ta itu med alla tillkostnader (avgifter, skatter, osv.) som kommer ifrån tillhandahållandet av tjänster från Webmastern.

TRETTONDE.- MEDDELANDEN.
Alla anmälningar som görs inom ramen för detta avtal skall anses vara korrekt gjorda när de görs via e-post till adressen som har angetts och till hemadressen som har uppgetts för var part.

Och som bevis på överensstämmelse med innehållet i detta dokument har parterna gett sitt samtycke med goda intentioner och kommer att vara bundna till dess innehåll.