Nazwa użytkownika:
Hasło:

Warunki umowy

BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI I WARUNKAMI UMOWY.

RADZIMY ABYŚ WYDRUKOWAŁ/WYDRUKOWAŁA TEN DOKUMENT.

TO JEST LEGALNA UMOWA POMIĘDZY TOBĄ I NaturalRevenue.com (NATURAL LOGISTICS)

JEŻELI WYŚLESZ TO PODANIE ONLINE OZNACZA, ŻE PRZECZYTAŁEŚ/PRZECZYTAŁAŚ I ZROZUMIAŁEŚ/ZROZUMIAŁAŚ ZASADY WARUNKI TEJ UMOWY I BIERZESZ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KAŻDY WARUNEK I KAŻDĄ ZASADĘ TEJ UMOWY.


PUNKT PIERWSZY.- POPRZEDNI WŁAŚCICIELE.
I.- NATURAL LOGISTICS jest włascicielem i i zarządcą strony internetowej nazywanej NaturalRevenue.com oraz serwisu dostępnego za pomocą tej strony internetowej.
II.- Zarządca serwera (webmaster) jest prawomocnym zarządcą strony internetowej, na której nie może uprawiać żadnej nielegalnej działalności, związanej lub nie z dostępnymi materiałami na stronie, którą zarządza i jest zainteresowany/zainteresowana dystrybucją tych stron oprogramowania należącego do NaturalRevenue.com zgodnie z warunkami zawartymi w klauzuli tego dokumentu.
Obydwie strony, w pełnej reprezentacji, którą posiadają wykazują pełną gotowość dostarczenia tej umowy.
Zgodnie z przedstawionym dokumentem, obydwie strony zobowiązują się do podania tego dokumentu do dystrybucji oprogramowania i są zobowiązane do działania według klauzuli.

PUNKT DRUGI- PRZEDMIOT UMOWY.
Za pomocą tej zgody i zasad w niej zawartych, NaturalRevenue.com upoważnia zarządcę serwera do wzięcia udziału w programie  NaturalRevenue i w rezultacie modyfikacji stron internetowych, których jest zarządcą, wcześniej wspomnianych, w celu umieszczenia na nich niezbędnego materiału z zawartością programu NaturalRevenue.com.  udostepnionego dla jego użytkowników.
Wspomniane elementy, takie jak potrzebne oprogramowanie zostaną ustalone przez NaturalRevenue.com po wcześcniejszym zaakceptowaniu warunków umowy.

PUNKT TRZECI- CZAS I ZERWANIE UMOWY.
Umowa stanie się ważna w momencie zaakceptowania jej zasad.  
Strony mogą rozwiązać umowę w każdym momencie z 15- dniowym uprzedzeniem. Obydwie strony deklarują, że ustalony okres jest realistyczny i wystarczający przy ewentualnym jednostronnym zerwaniu umowy którejkolwiek ze stron.
Zdolności każdej ze stron do jednostronnego zerwania umowy są  nieszkodliwe dla zdolności rozwiązania umowy przez niedotrzymanie warunków umowy oraz  legalnie podjęte działania w momencie niedotrzymania warunków umowy.

PUNKT CZWARTY- PŁATNOŚCI.
Zawsze po otrzymaniu zasad i warunków tej umowy, NaturalRevenue.com zobowiązuje się do wypłaceniu administratorowi serwera (webmasterowi) odpowiedniego wynagrodzenia.

Szczegóły programu: Program Pay per Sale
System NaturalRevenue należący do NaturalRevenue.com umieści elektroniczne podsumowanie, w którym zostanie szczegółowo opisane wszystko co należy się zarządcy serwera, do zrobienia przelewu bankowego lub wpłacenia należności za pomocą Paypal przy wybraniu zarządcy serwera ( Webmastera). Nie zostanie wypłacona żadna suma nie pochodząca z systemu informatycznego NaturalRevenue   z  NaturalRevenue.com
Ustala się, że jeżeli umowa nie została rozwiązana, sprzedaże poniżej 100 € nie będą miały miejsca. Tym sposobem, suma sprzedaży, obliczona według zasad zawartych w tej umowie nie osiąga wspomnianej sumy minimalnej, nie zostanie ona wypłacona w danym miesiącu tylko  zostanie dodana do sumy wypłaconej w przyszłym miesiącu, zawsze kiedy  suma przewyższa  sumę minimalną.

PUNKT PIĄTY.- UŻYCIE LEGALNE.
Zarządca serwera (Webmaster) jest upoważniony przez NaturalRevenue.com do reklamowania serwisu w sposób legalny i zobowiązuje się do unikania jakichkolwiek form reklamy, które mogą być w jakikolwiek sposób uważane za  nielegalne, rozumiejąc i uznając wszystkie aplikowane normy.  W szczególności administrator serwera (Webmaster) zobowiązuje się szanować w każdym tego słowa znaczeniu politykę  ANTYSPAM y ANTI-CROSS-POSTING oraz przestrzegać  prawa  18 U.S.C. Section 2257.
Zarządca serwera (Webmaster) zobowiąuje się do utrzymania , na wlasna rękę, stron internetowych, którymi zarządza dbać o ich wygląd, treść i serwer. Zarzadca w szczególności zobowiązuje sie do niezamieszczania reklam, nieudzielania dostępu do swojej strony internetowej, odnosząc się do stron o treści pornograficznej z udziałem nieletnich lub jekiejkolwiek działalności nielegalnej niedozwolonej w świetle prawa, w szczególności  w zgodzie z prawem Stanów Zjednoczonych i krajów należacych do Unii Eropejskej. Webmaster zobowiązuje się do nieużywania słów, pojęć, wyrażeń mogących wprowadzić użytkownika w błąd  na temat treści zawartej na stronach internetowych lub ich niedarmowego charakteru. W szczególności zakazuje sie użycie słów takich jak "nieletni", "lolitki", "dziewczynki", "pedofilia", "znęcanie się", "dzieci", adolescent, child, children, elementary, fifteen, fourteen, high, school, infant, juvenile, kid, kiddy, kindergarten, little boy, little girl, lolita, lolita-teen, minor, nymphet, pedophile, preteen, puberty, pubescent, seventeen, sixteen, thirteen, underage, young boy, young child, young girl, young school boy, young school girl, young teen, youth. Ta lista służy jako przykład i może być zmieniona w każdym momencie.

Webmaster zobowiązuje się do nieużywania materiałów erotycznych, w których w jakimkolwiek momencie pojawiaja się nieletni  tak jak innych materiałów uważanych za nielegalne w świetle prawa Stanów Zjednoczonych i krajów należących do Unii Europejskiej. Jednocześnie Webmaster zobowiązuje się do nie dołączania linków do innych stron, które  posiadają zakazaną treść erotyczną.
Webmaster bierze na siebie całkowitą odpowiedzialnosć za treść reklamy i tektów zamieszczonych  na stronach internetowych którymi zarządza, zobowiązuje się rekompensaty  dla NaturalRevenue.com za wszystkie szkody, zarówno bezpośrednie jak i jakiekolwiek szkody   ze strony Urzędów Publicznych lub osób trzecich, w imię wartości matariałów przedstawionych, zawartych lub reklamowanych na stronach internetowych, którymi Webmaster zarządza.
W tym przypadku niedotrzymanie warunków tej klauzuli oznacza natychmiastowe zerwanie umowy, bez szkody podjęcia kroków na drodze cywilnej i karnej, które mogą mieć miejsce.

Webmaster musi postępować według Kodeksu obowiązującego w każdym kraju. Jeżeli taki kodeks nie istnieje, Webmaster powinien być pewien, że jego działanie jest zgodne z prawem.

PUNKT SZÓSTY.- ZASTRZEŻONY ZNAK HANDLOWY.
Webmaster zobowiązuje się do nieoddawania, podnajmowania, wydzielania lub innej działalności związanej z dysponowaniem, wystawianiem lub dystrybucją marek, znaków handlowych, logo związanych z NaturalRevenue.com. Złamanie tego zakazu wiąże się z niedotrzymaniem warunków umowy.

PUNKT SIÓDMY.- DANE OSOBISTE.
Webmaster zezwala na umieszczenie tych danych, które staną się częścią bazy danych NaturalRevenue.com, w celu spełnienia warunków zamieszczonych w tej umowie i dokonania zapłaty, emisji promocji handlowych wewnątrz firmy oraz w celu możliwości przesyłania niezbędnych informacji dotyczących punktów zawartych w umowie.  W każdym momencie Webmaster może zrezygnować z możliwości otzymywania informacji.
NaturalRevenue.com zobowiązuje się do nie realizowania żadnej sprzedaży lub oddawania produktów osobom trzecim lub używania danych w celu innym nz zawarty w poprzednim paragrafie. W każdym momencie Webmaster ma prawo odwołać sie do przepisów y zarządać zmiany, konsultacji lub usunięcia tych danych z grupy członków NaturalRevenue.com. Może być to dokonane za nakazem sądowym lub nakazem wydanym przez kompetentny urząd administracyjny.

PUNKT ÓSMY- ROZWIĄZANIE UMOWY.
Niedotrzymanie jednego z warunków umowy będzie motywem do rozwiazania poniżdzej umowy. Obydwie strony deklarują, że wszystkie nakazy są konieczne i dlatego niedotrzymanie jakiegokolwiek z nich  przez jedną ze stron wiąże się z natychmiastowym zerwaniem umowy przez drugą stronę. Ustala się zasadę obowiązującą w momencie niedotrzymania umowy ze strony Webmastera.
Webmaster powinien usunąć w trybie natychmiastowym ze swoich stron internetowych
wszystkie ikony, linki związane z NaturalRevenue.com, jeżeli tak zarządzi  NaturalRevenue.com. Wszystkie koszty sądowe i dodatkowe (honorarium dla adwokata, inne koszty) związane z niedotrzymaniem warunków umowy, muszą byc uregulowane przez stronę, która nie dotrzymała warunków umowy.

PUNKT DZIEWIĄTY- AUTOMATYCZNE ZERWANIE UMOWY.
Automatyczne i pełnoprawne zerwanie umowy nastąpi bez konieczności odstapienia, procesu sądowego w sądzie lub w innych organizacjach administracyjnych w przypadku jeżeli któraś ze stron podejmie kroki, które będą odczytane jako niezgodne z warunkami poniższej umowy. W ten sam sposób, jeżeli któraś ze stron ominie lub nie spełni króregokolwiek z warunków umowy, będzie to traktowane jako wykroczenie zakończone automatycznym zerwaniem umowy. W  drugim przypadku również nie isnieje konieczność odstąpienia, procesu sądowego lub odwoływania się do innych organów administracyjnych wspomnianych w pierwszej częsci tej klauzuli.

PUNKT DZIESIĄTY- WYROK I PRAWO.
Wszystkie spory powstałe w wyniku niedotrzymania warunków umowy  będą roztrzygnięte w zgodzie z decyzją Międzynarodowej Izby Handlowej. Sąd będzie odbywać się w zgodzie z prawem obowiązującym na terenie UE, językiem oficjalnym w tej sprawie będzie język hiszpański.  

PUNKT JEDENASTY.- JEDNOSTRONNE WPROWADZANIE ZMIAN.
NATURAL LOGISTICS ma prawo do wprowadzania jednostronnie zmian w poniższej umowie. Firma powiadomi zarządcę serwera (Webmastera) o wprowadzanych zmianach, które zaczną obowiązywać po 10 dniach jeżeli Webmaster nie powiadomi o sprzeciwie do wprowadzanych zmian. Uważa się za pełną akceptację kontynuację używania serwera w terminie późniejszym niż przewidziane 10 dni.

PUNKT DWUNASTY- PODATKI.
Webmaster nie może wyrządzić żadnej szkody finansowej firmie NaturalRevenue.com, która może być wynikiem działania niezgodnego z prawem.  Dlatego, zarządca musi na własną odpowiedzialność stawić czoła wszystkim płatnościom (raty, podatki,etc), powstałym   w wyniku kupna usług od Webmastera.

PUNKT TRZYNASTY- POWIADOMIENIA.
Wszystkie powiadomienia realizowane w momencie zawarcia tej umowy będą uważane za odpowiednio  zrealizowane, kiedy zostaną wysłane na podany adres internetowy  i domowy do obydwu stron.

W celu wykazania zgody obudwu stron na temat treści poniższej umowy, obydwie strony potwierdzają zgodność treści poniższego dokumentu i z własnej i nieprzymuszonej woli zgadzają się z jego treścią.