Bruker:
Passord:

Vilkår og betingelser

VENNLIGST LES HELE KONTRAKTEN.

VI ANBEFALER AT DU SKRIVER UT DETTE DOKUMENTET SOM REFERANSE.

DETTE ER EN LOVLIG AVTALE MELLOM DEG OG NaturalRevenue.com (NATURAL LOGISTICS)

NÅR DU SENDER DENNE SØKNADEN ONLINE AKSEPTERER DU HAR DU HAR LEST OG FORSTÅTT DE JURIDISKE VILKÅRENE FOR DENNE AVTALEN OG AT DU ER ANSVARLIG FOR ALLE VILKÅR OG BETINGELSER SOM BLIR NEVNES.


FØRSTE – BAKGRUNN.
I. – NATURAL LOGISTICS eier og administrerer nettstedet kaldt NaturalRevenue.com og tjenestene som er tilgjengelige gjennom denne nettsiden.

II. – Webmasteren er den legitime innehaveren av nettsiden/e og de skal ikke inneholde noen form for ulovlig aktivitet, direkte eller indirekte. Webmasteren må være interessert i å distribuere for produktene fra NaturalRevenue.com, i tillegg til å godta vilkår og betingelser i dette dokumentet. Begge parter, i den representasjonen som de har, har mulighet til å inngå denne kontrakten. På grunnlag av det som er nevnt, er partene enige om å inngå denne kontrakten for distribuering av software, og være bundet til dens betingelser, underlagt følgende klausuler.

ANDRE – KONTRAKTENS FORMÅL.
Gjennom denne avtalen og med de betingelser som er fastsatt, autoriserer NaturalRevenue.com webmasteren til å delta i programmet til NaturalRevenue, og dermed kunne modifisere nettsidene han/hun eier for å inkludere nødvendig materiell som kreves for at brukerne skal kunne klikke seg inn på sidene til NaturalRevenue.com. Disse elementene, samt nødvendig software, vil bli levert av NaturalRevenue.com så fort vilkårene i denne kontrakten er akseptert.

TREDJE – FRIST OG OPPSIGELSE.
Denne kontrakten er gyldig fra og med det øyeblikket betingelsene aksepteres. Begge parter kan avslutte denne kontrakten når som helst etter varsel på minimum 15 dager. Partene kommer til enighet om at fristen som er fastsatt er akseptabel for en eventuell ensidig oppsigelse av kontrakten. Begge partene har rett til å si opp kontrakten som følge av overtredelse eller kontraktbrudd, noe som kan føre til eventuelt søksmål.

FJERDE – BETALINGER.
Hvis alle vilkår og betingelser i denne kontrakten oppfylles, er NaturalRevenue.com pliktig å betale webmasteren de beløp som tilfaller han/henne.

Detaljer i programmet: Programmet Pay per Sale

Systemet med NaturalRevenue fungerer slik at det gir et detaljert sammendrag der det kommer frem hvor mye som skal betales til webmasteren, og gir han/henne valget til å få pengene overført til sin bankkonto via kontooverføring eller PayPal. Man vil ikke overføre penger over det beløpet som går frem i det informatiske systemet til NaturalRevenue.com. Man inngår avtale om at, med mindre kontrakten opphører, man ikke vil overføre beløp som er mindre enn 100 €. På denne måten, hvis beløpet for neste overføring ikke overstiger det beløpet som er fastsatt i denne artikkelen, vil det ikke overføres inneværende måned, men legges til neste måneds overførsel, forutsatt at denne nye summen overstiger det fastsatte beløpet.

FEMTE – LOVLIG BRUK.
Webmasteren har autorisasjon fra NaturalRevenue.com for å reklamere for tjenesten på den lovlige og tillatte måten han/hun finner best, men forplikter seg til å ikke reklamere på måter som kan klassifiseres som ulovlige eller ikke tillatt. Webmasteren er spesielt forpliktet til å respektere de betingelser som finnes i ANTISPAM- og ANTI-CROSS-politikken og til ikke å bryte lovparagrafen 18 U.S.C. Seksjon 2257.

Webmasteren forplikter seg til å opprettholde, for egen regning, de nettsidene som han/hun eier, og skal også ivareta image og innholdet til disse og til den nettsiden som gir adgang til vår software. Webmasteren forplikter seg spesielt til å ikke reklamere for eller publisere linker som gir adgang til sider som inneholder pornografi som involverer mindreårige eller andre sider med ulovlig innhold, spesielt i henhold til lovgivningen i USA og EU. Webmasteren forplikter seg til å ikke ta i bruk ord eller uttrykk som kan forvirre kunden og hans syn på tjenesten og dens preg av å være gratis. Det er spesielt forbudt med bruk av uttrykk som “mindreårige”, “lolita”, “småbarn”, “pedofili”, “overgrep”, “barn”, adolescent, child, children, elementary, fifteen, fourteen, high, school, infant, juvenile, kid, kiddy, kindergarten, little boy, little girl, lolita, lolita-teen, minor, nymphet, pedophile, preteen, puberty, pubescent, seventeen, sixteen, thirteen, underage, young boy, young child, young girl, young school boy, young school girl, young teen, youth. Denne listen er kun eksempler og kan forandres når som helst. 

Webmasteren forplikter seg til å ikke inkludere på sidene enhver form for erotisk materiale der mindreårige har blitt tatt i bruk under skapelsen av disse, akkurat som annet materiale som anses som ulovlig i USA og Europa. På samme måte forplikter webmasteren seg til å ikke nevne eller oppgi linker til andre sider som viser slikt ulovlig innhold.

Webmasteren tar på seg det fulle og hele ansvaret for reklamering og innhold for de nettsidene han/hun eier, og forplikter seg til å kompensere NaturalRevenue.com for de skadene som påføres disse, både direkte og som følge av ethvert ansvar som påføres disse av tredjeparter i forbindelse med innhold som vises, linkes til eller reklameres for på webmasterens nettsider.

Ved overtredelse av bestemmelsene i denne klausul kan NaturalRevenue.com avslutte kontrakten uten varsel, uten at dette går ut over de lovlige og sivile prosessene som kan gjøre seg gjeldende. Webmasteren bør respektere de lover og regler som gjør seg gjeldende i hvert enkelt land og bør også forsikre seg om at han/hun ikke bryter lovlige disposisjoner som kan utgjøre et brudd på loven.

SJETTE – UTILGJENGELIGHET AV VAREMERKER.
Webmasteren autoriserer inkluderingen av personlig data i NaturalRevenue.com sin database samt behandling av denne dataen, med det mål å oppfylle innholdet i denne kontrakten og gjøre betalingen gjeldende, informere om eventuelle forandringer av interesse gjeldende den nåværende kontrakten. Webmasteren kan når som helst meddele at han/hun ikke ønsker mer informasjon.

NUMMER SYV – PERSONLIGE OPPLYSNINGER.
Webmasteren autoriserer inkluderingen av personlig data i NaturalRevenue.com sin database samt behandling av denne dataen, med det mål å oppfylle innholdet i denne kontrakten og gjøre betalingen gjeldende, informere om eventuelle forandringer av interesse gjeldende den nåværende kontrakten. Webmasteren kan når som helst meddele at han/hun ikke ønsker mer informasjon.

NaturalRevenue.com forplikter seg til verken å selge eller videreføre personlig data til tredjeparter eller å bruke denne dataen med andre mål enn det som kommer frem i forrige avsnitt. Webmasteren kan når som helst benytte seg av de rettighetene som anerkjennes og be om å få modifisere, konsultere eller annullering av slike opplysninger som finnes på medlemssidene til NaturalRevenue. Alt det forrige gjelder uten rettslig meddelelse eller skriftlig orden fra gjeldende styresmakter.

ÅTTENDE – OPPSIGELSE AV KONTRAKTEN.
Som grunn til oppsigelse av denne kontrakten regnes ethvert brudd på en hvilken som helst av de forpliktelsene som har blitt beskrevet tidligere. Partene erklærer herved at alle forpliktelsene er essensielle og at ethvert brudd på en av disse er gyldig grunn til oppsigelse av kontrakten. Det forutsettes at webmasteren ikke foretar noen overtredelser av disse bestemmelsene.

Webmasteren skal straks eliminere alle ikoner, linker og andre referanser til NaturalRevenue.com på sine nettsider, dersom det kreves av NaturalRevenue.com. Alle rettslige og utenrettslige utgifter som oppstår som følge av kontraktsbrudd bør betales av den parten som ikke holder seg til kontrakten. Dette inkluderer omkostninger til advokat og andre utgifter.

NIENDE – AUTOMATISK FORSINKELSESRENTE.
Partene pådrar seg forsinkelsesrente som en rettighet, uten behov for avhør, rettslig håndtering, domstol av noe slag, for den handling som kan tolkes som det motsatte av hva som er fastsatt i denne kontrakt. Tilsvarende unnlatelse av ethvert forhold i forbindelse med utførelsen av handlinger, som bør gjennomføres som fastsatt i denne kontrakt, fører til strafferente. I det andre tilfellet er det heller ikke nødvendig at det skjer gjennom en domstol, i henhold til første linje i avsnittet av denne klausul.

TIENDE – MEGLING OG GJELDENDE LOV.
Alle tvister som oppstår av kontrakten eller i forbindelse med denne, skal endelig avgjøres i henhold til Rules of Arbitration for the International Chamber of Commerce av en enkelt megler som skal utpekes av avdelingen. Meglingen skal avgjøres i henhold til gjeldende lov i EU og derfor er det spanske språket kommunikasjonsspråket.  

ELLEVTE – ENSIDIG ENDRING.
NATURAL LOGISTICS har rett til å ensidig endre denne kontrakten. For å gjøre dette må webmasteren gis beskjed om endringen, og dersom webmasteren ikke har uttrykt sin misnøye innen 10 dager, vil endringen tre i kraft. Det anses som godkjent å fortsette bruken av software innen utløpet av disse 10 dagene.

TOLVTE – SKATT.
Webmasteren skal holde seg til alle krav som kreves av deltagelse hos NaturalRevenue.com. Webmasteren må også forholde seg til alle skatter (avgifter, skatt, osv.) som kommer av levering av tjenester fra webmasteren.

TRETTENDE – MERKNAD.
Alle merknader utført i forbindelse med denne kontrakt anses for korrekt gjort når de er utført på e-mail til den adressen vi har i databasen og til hjemmeadressen som den andre parten har oppgitt.

Og som bevis på samsvar mellom innholdet i dette dokumentet, har partene gitt sitt samtykke med de beste intensjoner og de vil være bundet av dette innholdet.